About us

Mosia là một nền tảng kết nối, nơi người dùng có thể thể hiện bản thân và xây dựng các mối quan hệ chất lượng. Mosia sử dụng mô hình ngang hàng để kết nối mọi người và giúp họ chia sẻ những vấn để hàng ngày, tìm sự hỗ trợ và kết nối với các Advisor có trình độ để tìm kiếm giải pháp và vượt qua các vấn đề của mình.

  • 32 posts with this tag